Pravidla serveru Brnkni.cz

Vymezení pojmů:

Provozovatelem služby je fyzická osoba: Radoslav Niče se sídlem Rapotín, Nová 345, IČ: 76078396, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Šumperk (dále jen „Provozovatel“).

Serverem se rozumí webové stránky umístěné na adrese (URL) https://www.brnkni.cz (dále jen „Server“).

Uživatel osoba, která využívá služeb Serveru (dále jen „Uživatel“).

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užívání řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služeb Serveru mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Práva a povinnosti Uživatele:

 • Uživatel je povinen při využívání služeb Serveru uvádět jen pravdivé údaje, které nejsou v rozporu se zákonem České Republiky či obecně platnými etickými normami.
 • Uživatel odpovídá za veškeré své aktivity na Serveru.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním informačních i reklamních e-mailů Provozovatele.
 • Pro využívání služeb Serveru musí mít Uživatel nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům.
 • V případě, že Uživatel vloží do serveru příspěvek, bude Uživateli automaticky vytvořen uživatelský účet, který seskupuje jim vložené příspěvky.
 • V případě vložení příspěvku Uživatel ručí za správnost a úplnost textu.
 • Uživatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Provozovateli škodu.

Práva a povinnosti Provozovatele:

 • Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny v údajích poskytnutých Uživateli bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytovaných služeb.
 • Provozovatel neodpovídá za případné škody Uživatele v souvislosti s používáním služeb Serveru a to v jakémkoliv rozsahu.
 • Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek užívání. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost služeb Serveru

Zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zcela v souladu s platnou legislativou. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů je uvedeno v samostatném na adrese https://www.distancne.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Závěrečná ustanovení:

Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Pokud Uživatel s podmínkami nesouhlasí, nesmí služby Portálu používat.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2015.

Reklama

Doporučujeme

Reklama